MQTT Web брокер

MQTT Web брокер

Не е далеч времето, когато начинът по който се свързваме с интернет, както и едни с други, ще се промени. Индикация за това е навлизането в нашия бит на така наречения Internet of Things (IoT). Иновативните идеи включват възможности всяко устройство, което може да приема и предава сигнал да се превърне в част от интернет. Отдел ИКТ предоставя на своите потребители възможност за реализация на решения на база MQTT протокол и MQTT брокер. Ако сте наш потребител и планирате изследване, развитие или учебен процес в областите на Машинна Комуникация (М2М) и Интернет на нещата (IoT), може да заявите регистрация в отдел ИКТ.

С цел тест, на следния URL http://ict.tu-plovdiv.bg/mqtt_sbscrb може да намерите примерно приложение за контрол на параметри в сървърно помещение. Приложението е реализирано чрез eclipse paho mqtt utility. С помощта на предоставено от нас Web базирано приложение на следния URL http://ict.tu-plovdiv.bg/mqtt_ws може да задавате различни стойности на MQTT брокера, който комуникира с тестовото приложение и да наблюдавате промяната в мониторинга. За целта Ви предоствяме следната информация за настройка:

MQTT broker host - mqtt_broker.tu-plovdiv.bg
Protocol – Web Socket ws://
Port - 8083
User – test
Password – qaz123
Client_ID – ict-mqtt

Topics:

1. Входна врата : tupd/ict/test/ServerRoom/door/status
(Валидни стойности - false/true)

2. Осветление : tupd/ict/test/ServerRoom/light/status
(Валидни стойности - false/true)

3. Влажност сървърно помещение : tupd/ict/test/ServerRoom/humidity/value
(Валидни стойности - integer value)

4. Температура сървърно помещение : tupd/ict/test/ServerRoom/temperature/value
(Валидни стойности - integer value)